PHANSIDEWA  BLOCK  &  PANCHAYAT  SAMITY
Matigara Block
Phansidewa Block
Naxalbari Block
Kharibari Block
Phone no                                 :    2587304 / 2587342
          B.D.O In Charge                      :  
          Phone no                                 :    2587342
          Sabhapati                                :    Sri Pranabesh Mondal
          Phone no                                 :     2587304, 2581481(R)
          Sahakari Sabhapati                 :     Smt Pricilla Lakra         
Name of the G.P
1) Jalas-Nizamtara.                            
           Pradhan  : Sri Anada Singha , Ph -2588019.
          Upa Pradhan  :    Sri Niroj Banu.
2) Phansidewa Bansgaon Kismat         
          Pradhan            :    Smt Kanika Roy , Ph -2587339 (R)
          Upa Pradhan    :  
3) Chathat Bansgaon Kismat
          Pradhan              :  Sri Rajesh Mandal , Ph -2589003
          Upa Pradhan       :  Sri Shom Kisku
4) Bidhannagar-I
          Pradhan                :   Sri Pijus Singha , Ph -25558621
          Upa Pradhan         :  Sri Mamla Kujur
5) Bidhannagar-II             
          Pradhan                  : Sri Jagadish Chandra Singha , Ph -2558313
          Upa Pradhan           : Smt Indira Pradhan
6) Ghoshpukur
          Pradhan                    : Smt Lalita Roy , Ph -2556481
          Upa Pradhan            :  Sri Binod Lakra
7) Hetmuri-Singhjhora                
          Pradhan                    :  Smt Kiran Kujur , Ph -2551695
          Upa Pradhan             :  Smt Sabita Roy