MATIGARA BLOCK & PANCHAYAT SAMITY
Matigara block
Phansidewa Block
Naxalbari Block
Kharibari Block
Phone no          :       2581790 / 2581481
E-mail Id :       bdomatigara@gmail.com
Sabhapati         :       Smt Tara Pradhan
Phone no          :       2581481
Sahakari Sabhapati  :   Sri Kusen Singha
Name of the G.P
1) Atharokhai.
         Pradhan             :    Sri Asit Kumar Nandi , Ph- 2581271
         Upa Pradhan     :     Smt Sampa Barman , Ph -2580587.
2) Patharghata
         Pradhan             :      Sri Prafulla Barman , Ph- 2574079
         Upa Pradhan      :      Sri Bhagwan Munda
3) Matigara-I
         Pradhan               :     Sri Harendra Nath Barman , Ph -2585423
         Upa Pradhan       :      Marjina Parvin.
4) Matigara-II
        Pradhan                :     Smt Priyanka Biswas , Ph -2571346
        Upa Pradhan         :     Sri Chitya Ranjan Roy
5) Champasari
        Pradhan                 :    Smt Sangita Chick Baraik , Ph- 2577866
        Upa Pradhan          :    Smt Purabi Roy.